بسته آموزشی فن آموز 1

آزمایش برنولی (توپ معلق با دمنده برقی)
تولید کننده: فن آموز
600,000 ریال

قطعات مکانیکی و الکتریکی داخل این بسته، پس از مونتاژ توسط دانش آموز، قابل استفاده است.

مناسب برای انگیزش دانش‎آموزان در همه سنین
با تناسب ویژه برای درس علوم پایه ششم