بسته فن آموز 2

آینه جادویی (تصویر حقیقی معلق در هوا)
تولید کننده: فن آموز
270,000 ریال

قطعات پلاستیکی و آینه مقعر کروی داخل این بسته، باید توسط دانش‌آموز، مونتاژ شود.

بسته ساخت و آزمایش با آینه جادویی
تشکیل تصویر حقیقی در فضا بدون استفاده از پرده
مناسب برای انگیزش دانش آموزان در همه سنین
با تناسب ویژه برای درس علوم پایه های پنجم و هشتم

تصور بسیاری از دانش آموزان این است که تصویر حقیقی به وجود آمده توسط یک آینه مقعر یا عدسی محدب، حتما باید روی یک پرده تشکیل شود و دیدن تصویر حقیقی به صورت معلق در فضا ممکن نیست.
آزمایش با این ابزار، خطا بودن این تصور را اثبات می‌کند.