کتاب قصه های درسا

تمام بهای این کتاب صرف هزینه درمان نویسنده و دیگر کودکان سرطانی خواهد شد.
60,000 ریال

دکترها به استناد چند آزمایش و عکس و ام آر آی میگویند درسا بیمار استس. اما درسا نامور یک دختر 9ساله و قهرمان است. وقتی با او صحبت می کنید، همه غم و غصه ها و ناامیدی های زندگی را فراموشس می کنید.

او، لبخند خدا روی زمین است...